Výkaz k správe o hospodárení za rok 2012

(podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.)

Právny subjekt: 000160679 - Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš
Sumy sú v celých eurách.
UKAZOVATEĽ Číslo
riadka
Zdroje Čerpanie MZDY spolu POISTNÉ BEŽNÉ TRANSFERY jednotlivcom NEVYČERPANÉ finančné prostriedky
Presun z roku 2011 Zdroje 2012 Celkové zdroje 2012 spolu (KV+BV) kapitálové výdavky (KV) bežné výdavky (BV) spolu z toho presun do roku 2013 vrátené do štátneho rozpočtu
A1 A2 A=A1+A2 B=B1+B2 B1 B2=C+D+E+F C D E N=A-B O P
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026
001
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015
002
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
003
normatívne - súčet r. 005, 006
004
mzdy a poistné
005
prevádzka
006
nenormatívne - súčet r. (008-101)
007
odchodné (§7 ods. 16 písm. a) zákona*)
008
na dopravu žiakov (§4a ods. 2 písm. a)zákona*)
009
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (§4a ods. 2 písm. b) zákona*)
010
za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*)
011
riešenie havarijných situácií (§4c zákona*)
012
rozvojové projekty (§4d zákona*)
013
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*)
014
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*)
000
sociálne znevýhodnené prostredie (§4 e zákona*)
100
vakcíny (§7 ods. 16 písm. b) zákona*)
101
Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018
015
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2 písm. b) zákona)
016
riešenie havarijných situácií (§4c zákona*)
017
rozvojové projekty (§4d zákona*)
018
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl(§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
019
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c),§2 ods. 2 písm. b) zákona*)
020
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
021
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
022
Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
023
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 ods. 2 písm. g) zákona*)
024
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. h) zákona*)
025
Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov (§2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*)
026
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
UKAZOVATEĽ Číslo
riadka
PREVÁDZKA spolu Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Údržba Nájomné za prenájom Služby   Z prevádzky (stĺpca F) zo stĺpcov
C, D, F -
Výdavky na teplo Výdavky na výchovno-vzdelávací proces Výdavky na ďalšie vzdel. ped. zam.
F=G+H+I+J+
K+L+M
G H I J K L M T U U1
ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 019-026
001
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a), §2 ods. 2 písm. a) zákona*) - súčet r. 003, 015
002
Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007
003
normatívne - súčet r. 005, 006
004
mzdy a poistné
005
prevádzka
006
nenormatívne - súčet r. (008-101)
007
odchodné (§7 ods. 16 písm. a) zákona*)
008
na dopravu žiakov (§4a ods. 2 písm. a)zákona*)
009
na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (§4a ods. 2 písm. b) zákona*)
010
za mimoriadne výsledky žiakov (§4b zákona*)
011
riešenie havarijných situácií (§4c zákona*)
012
rozvojové projekty (§4d zákona*)
013
vzdelávacie poukazy (§7 ods. 8 zákona*)
014
príspevok na výchovu a vzdelávanie (§6 b zákona*)
000
sociálne znevýhodnené prostredie (§4 e zákona*)
100
vakcíny (§7 ods. 16 písm. b) zákona*)
101
Kapitálové výdavky - súčet r. 016-018
015
rekonštrukcia školských objektov a modernizácia škôl a školských zariadení (§3 ods. 2 písm. b) zákona)
016
riešenie havarijných situácií (§4c zákona*)
017
rozvojové projekty (§4d zákona*)
018
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl(§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. d) zákona*)
019
Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c),§2 ods. 2 písm. b) zákona*)
020
Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. c) zákona*)
021
Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach (§2 ods. 1 písm. e) zákona*)
022
Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 písm. f), §2 ods. 2 písm. e) zákona*)
023
Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h) , §2 ods. 2 písm. g) zákona*)
024
Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. h) zákona*)
025
Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov (§2 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. f) zákona*)
026
*Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

Zostavil: Dana Lehotská
Telefón: 044 / 55 183 44
V: Liptovskom Mikuláši
Dňa: 05.04.2013
Podpis a pečiatka:
Hospodársky výsledok Číslo riadka Zisk (+) Strata (-)
A B
Hospodársky výsledok (len pri príspevkovej organizácii a neštátnom subjekte) v eurách
201